Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Taxes de voiries
Body

La note explicative précise que l'occupation de voierie est gratuite. Pouvez-vous confirmer qu'elle le soit pour tout? c'est à dire pour des places parkings, pour l'installation de chantier avec ces conteneurs et la grue. Est-il possible de préciser la limite, le nombre de places, de m2. Pouvons nous fermer la rue Fort de Boncelles au niveau du 107 et 109. Cela fait il partie également de la gratuité?

Reply

Subject
Re: Taxes de voiries/Wegenbelasting
Body
La gratuité tel que précisé dans la note explicative comprend uniquement les zones de stationnement de la voirie avec comme finalité d’utilisation, le parking de véhicules suivant les modalités fixés par l’administration. Log’Iris peut faire la demande pour la réservation des zones de stationnement, qui est gratuite pour les chantiers de Log’Iris. Mais c’est l’entreprise qui doit faire, elle-même, la demande auprès du gestionnaire de voierie et de Osiris, pour toute autre occupation de la voirie, de type container, grue, fermeture de (partie de) voirie etc… Lien vers site d’Etterbeek « Demander une occupation de voirie » https://www.etterbeek.be/nos-services/travaux-publics/occupation-de-la-voirie#Autorisation%20d'occupation%20temporaire%20de%20la%20voie%20publique Lien vers Osiris https://www.osiris.brussels/Modules/Management/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2f La rue de la Grande Haie et la rue Fort de Boncelles sont des voiries communales. Un document de « demande d’autorisation d’occuper temporairement la voie publique », et la liste des documents à fournir, tels qu’on les trouve sur le site de la commune seront publiés prochainement via erratum. [NL] [VRAAG] In de toelichting staat dat het gebruik van de openbare weg gratis is. Kunt u bevestigen dat het gratis is voor alles? D.w.z. voor parkeerplaatsen, voor de installatie van de bouwplaats met deze containers en de kraan. Is het mogelijk om de limiet, het aantal plaatsen, van m2 op te geven. Kunnen we de Fort van Boncellesstraat afsluiten op 107 en 109. Is dit ook een deel van het gratis parkeren? [ANTWOORD] Gratis toegang zoals gespecificeerd in de toelichting omvat alleen de parkeerplaatsen van de openbare weg met het doel van gebruik, het parkeren van voertuigen volgens de procedures die zijn gedefinieerd door de administratie. Log'Iris kan de reservering van parkeerplaatsen aanvragen, wat gratis is voor Log'Iris-sites. Maar het is het bedrijf dat zelf het verzoek moet doen aan de wegbeheerder en Osiris, voor elke andere bezetting van de openbare weg, zoals container, kraan, afsluiting van (deel van) de openbare weg, etc. Link naar Etterbeek site "Aanvraag wegbezetting" https://www.etterbeek.be/onze-diensten/openbare-werken/een-wegvergunning-aanvragen?set_language=nl Link naar Osiris https://www.osiris.brussels/Modules/Management/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2f De Grote haagstraat en de Fort van Boncellesstraat zijn gemeentelijke wegen Het document "Verzoek om toestemming voor het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg", alsmede de lijst van te verstrekken documenten, zoals te vinden op de site van de gemeente, zal binnenkort via erratum gepubliceerd worden.

Back to the forum

.