Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Diverse documenten/Documents diverses
Body
Wij hebben reeds contact opgenomen met de architect en de ingenieur stabiliteit. Wij vernamen dat er een gedetailleerde meetstaat beschikbaar is voor het gedeelte stabiliteit, maar niet voor het gedeelte architectuur. Om de hoeveelheden van de architectuur correct te kunnen interpreteren hebben wij nood aan het 3D-model waarop deze hoeveelheden gebaseerd zijn. Graag hadden wij de gedetailleerde meetstaat stabiliteit en het 3D-model ontvangen. Bijkomend wensen we ook nog na te gaan of er reeds een bronbemalingsstudie beschikbaar is? Verder wensen wij nog een vraag te stellen omtrent artikel 76 van de administratieve bepalingen: "Art 76.Onverminderd de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk wetboek, bedraagt de waarborgtermijn van het bouwwerk vijf jaar vanaf de voorlopige oplevering." Geldt dit voor het volledige bouwwerk of voor een deel er van? Voorbeeld enkel voor de ruwbouw, enkel voor de technieken, ...? Wat dient er juist gewaarborgd worden gedurende deze periode van 5 jaar? Wil dit zeggen dat de definitieve oplevering pas 5 jaar na de voorlopige oplevering kan plaatsvinden? Nous avons déjà contacté l'architecte et l'ingénieur en stabilité. Nous avons appris qu'une mesure détaillée est disponible pour la section de stabilité, mais pas pour la section d'architecture. Afin d'interpréter correctement les quantités de l'architecture, nous avons besoin du modèle 3D sur lequel ces quantités sont basées. Nous aimerions recevoir la métré de stabilité détaillée et le modèle 3D. De plus, souhaitons-nous également vérifier si une étude de pompage est déjà disponible? Nous voudrions également poser une question à propos de l’article 76 des dispositions administratives: "Article 76. Sans préjudice des articles 1792 et 2270 du Code civil, le délai de garantie de l’ouvrage est de cinq ans à dater de la réception provisoire. "Est-ce que cela s'applique à la structure entière ou à une partie de celle-ci? Exemple ne concernant que les travaux de gros oeuvre, uniquement les techniques, ...? Cela signifie-t-il que la livraison définitive ne peut avoir lieu que 5 ans après la livraison provisoire?

Back to the forum

Reply

Subject
Re: Diverse documenten/Documents diverses
Body

Nous ne pouvons pas vous fournir le métré de stabilité détaillé. En effet, il s'agit d'un document de travail et ils n'a pas été traduit, le soumissionnaire devant vérifier par lui-même l'exactitude des calculs. Les modèles 3d IFC du projets sont cependant transmis dans un avis rectificatif. Par ailleurs, l'article 76 du Cahier des Charges a été modifié dans un nouvel avis rectificatif. We kunnen u geen gedetailleerde meetstaat toezenden. Het is inderdaad een werkdocument dat niet vertaald is, waarbij de inschrijver zelf de juistheid van de berekeningen moet verifiëren. De 3D IFC-modellen van het project worden echter in een nieuwe rectificatie verzonden. Bovendien is artikel 76 van het bestek gewijzigd in een nieuwe rectificatie.

.