Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Onderaanneming
Body

Kan u bevestigen dat de competenties buiten architectuur, stabiliteit of bijzondere technieken bijvoorbeeld, in onderaanneming mogen worden gegeven zodat de onderaannemers deel mogen uitmaken van verscheidene teams? Met andere woorden, kan u bevestigen dat er in het stadium van de offerte geen exclusiviteit vereist is vanwege alle teamleden? Mag een referentie van één van de onderaannemers dan in het geval van een onderaanneming worden gebruikt als referentie naar keuze in het stadium van de kandidatuur?

Reply

Subject
Re: Onderaanneming
Body
Zoals uiteengezet in de bijlage bij de aankondiging van opdracht (p. 2) eist de aanbestedende overheid, als er van een combinatie sprake is, een rechtstreeks contractuele relatie met de volgende leden van die combinatie: een architect, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur BT, een EPB-adviseur, een veiligheids- en gezondheidscoördinator en een landschapsarchitect. Afgezien van deze personen eist de aanbestedende overheid geen rechtstreekse relatie. Als andere vakgebieden u onontbeerlijk lijken voor de verwezenlijking van de opdracht: maken zij ofwel volledig deel uit van het multidisciplinair team en verbinden zij zich in de indiening van de kandidatuur. Er komt dan een rechtstreekse relatie tot stand met de aanbestedende overheid. Zij kunnen zich in het stadium van de kandidatuur met andere teams verbinden, maar mogen slechts met één enkel team een offerte indienen. maken zij ofwel geen deel uit van het team maar worden in onderaanneming opgenomen. Geen rechtstreekse relatie. Dan kunnen zij met verschillende teams een offerte indienen. De referentie van een ander vakgebied mag enkel worden gebruikt als deze laatste integraal deel uitmaakt van het team en zich niet in onderaanneming bevindt (p. 5 van de bijlage).

Back to the forum

.