Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
voorstelling van de referenties
Body

Document B. voorstelling van de referenties neemt enkel referenties in aanmerking in (peer-reviewed internationaal) wetenschappelijke tijdschriften. Het bestek vermeld niets over rapporten in het kader van overheidsopdrachten. Worden deze in aanmerking genomen als referentie?

Reply

Subject
Re: voorstelling van de referenties
Body
Alleen voor perceel 3, kunnen jullie 2 op 5 publicaties uit overheidsopdrachten (zie in pagina's 11 en 12 en hieronder) . "Voor percelen 1, 2, 4, 5, 6, 7 en 8 moet de inschrijver minimaal 3 en maximaal 5 referenties voorstellen, die hij relevant acht voor het voorwerp van het perceel waarvoor hij een offerte indient. Om geldig te zijn, moet de referentie een PEER-REVIEWED INTERNATIONAAL WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIJFT zijn dat de laatste 5 jaar is verschenen, en betrekking hebben op de thema’s van de percelen waarvoor de inschrijver een offerte indient - art. 68, §4, 1°, b) en 6° van het KB van 18 april 2017. Voor perceel 3 moet de inschrijver minimaal 3 en maximaal 5 referenties voorstellen van publicaties waaraan hij heeft meegewerkt in de loop van de laatste 5 jaar, waarvan minimaal 3 in een WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIJFT met REFERENTEN, en in zijn offerte die publicaties onderscheiden die in wetenschappelijke tijdschriften met referenten zijn verschenen. Het voltallige door de inschrijver voorgestelde team moet in de loop van de laatste 2 academiejaren ook minstens één onderwijsactiviteit hebben uitgeoefend dat betrekking heeft op de thematiek van het perceel."

Back to the forum

.