Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Capacité - économie circulaire // Capaciteit circulaire economie
Body

// Vraag NL // Het bestek vermeldt op p27 dat de referenties beoordeeld zullen worden op o.a.: "De capaciteit om toonaangevende en innoverende oplossingen op vlak van duurzaamheid en kringloopeconomie te ontwikkelen en toe te passen in samenwerking met de ingenieur speciale technieken, en dit vanaf het architectuurontwerp." Dit lijkt ons een zeer specifieke capaciteit. We vragen we ons dan ook af welk type referenties hieraan kan voldoen. Spreken we hier van het hergebruik van bestaande technische installaties? Zou u ons hier eventueel bijkomende toelichting over kunnen geven? // Question FR // Le cahier de charge stipule à la p27 que les références seront notamment évalués par rapport à : « La capacité à concevoir et à mettre en oeuvre des solutions exemplaires et innovantes en matière de durabilité et d’économie circulaire en collaboration avec l’ingénieur en techniques spéciales dès la conception d’un projet d’architecture. » Ceci nous semble une capacité très spécifique. Dès lors nous nous demandons quel type de référence peut y répondre. Parlons nous du re-emploi des installation techniques existantes? Pourriez-vous éventuellement nous fournir des informations supplémentaires à ce sujet?

Reply

Subject
Re: Capacité - économie circulaire // Capaciteit circulaire economie
Body
// Antwoord NL // Met deze capaciteit wil de Aanbestedende Overheid de capaciteit van de kandidaat om samen te werken met de ingenieur speciale technieken vanaf het ontwerp van een project nagaan. En dit met als doel dat toonaangevende en innoverende oplossingen op vlak van duurzaamheid en kringloopeconomie kunnen gevonden worden en op een transversale manier (architect, ingenieur en specialisten) bestudeerd worden. Zoals aangegeven in het programma (bijlage B01, p. 4 punt 2.1 Doelstellingen), heeft de verwachte voorbeeldfunctie betreffende circulaire economie betrekking op het aanpasbaar maken, het gebruiken van hergebruikt materiaal en/of materiaal met een beperkte milieu-impact, het voorzien van omkeerbare verbindingsmiddelen, het zoveel mogelijk beperken van afval en het bouwen in onafhankelijke functionele lagen of niveaus. Rekening houden met de bestemming van het gebouw wanneer het einde van de levensduur bereikt wordt, is een centrale dimensie van de circulaire ecoomie en houdt in dit van bij ontwerp te integreren. Daarom kunnen de referenties, maar hoeven ze niet alleen of noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de keuze en/of implementatie van technische installaties die afkomstig zijn van hergebruik. // Reponse FR // Par cette capacité, le Pouvoir Adjudicateur souhaite vérifier la capacité du candidat à collaborer avec l'ingénieur en technique spéciales dès la conception d'un projet. Et ceci dans l'objectif que des solutions exemplaires et innovantes en matière de durabilité et d’économie circulaire soient trouvées et étudiées de manière transversale (architectes, ingénieurs et spécialistes). Comme précisé dans le programme (annexe B01, p.4 point 2.1 Objectifs), l’exemplarité attendue en matière d’économie circulaire porte sur l’adaptabilité dans le temps, le choix des matériaux issue de filière de réemploi et/ou avec un faible impact environnemental, la mise en œuvre d’assemblages réversibles, la minimalisation de déchets, ainsi que la construction en couches ou strates fonctionnelles séparables. Le devenir en fin de vie du bâtiment étant une dimension centrale en économie circulaire implique d’être intégré dès la conception. Dès lors, les références peuvent, mais ne doivent pas uniquement/forcément porter sur le choix et/ou la mise en œuvre d’installation techniques issues de la filière du réemploi.

Back to the forum

.