Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Referentie 'minstens fase voorontwerp bereikt'
Body
Beste, Hierbij had ik graag de geldigheid van één van onze relevante referenties als architect afgetoetst. Het betreft een project dat omwille van het programma als een referentie van de tweede categorie in aanmerking zou kunnen komen: • Een referentie van de Architect betreffende een gemengd project bestaande uit het ontwerp van een uitrusting en collectieve woningen van minstens 5 eenheden; Onze vraag betreft een VMSW project dat bij datum van publicatie van de opdracht voor CLT Brussel over de goedkeuring van het VMSW ‘schetsontwerp’ beschikte. Het gaat hier over een ‘Schetsontwerp’ volgens de normen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, wat grosso modo overeenkomt met de dossiersamenstelling die binnen het bestek voor CLT Brussel wordt opgegeven voor ‘beknopt voorontwerp’. Momenteel werken we aan het VMSW ‘Voorontwerp’, wat grosso modo overeenkomt met de dossiersamenstelling die binnen het bestek voor CLT Brussel wordt opgegeven voor ‘definitief voorontwerp’. Dit VMSW ‘Voorontwerp’ zal ingediend worden vóór 8-11-2019, de goedkeuring voor dit voorontwerp wordt ongeveer 30 dagen later verwacht. Het bestek legt op dat een referentie minstens het stadium van voorontwerp dient te hebben bereikt. Graag hadden we geweten wat hier exact mee bedoeld wordt en of het stadium waarin ons project zich bevindt (goedgekeurd VMSW schetsontwerp en opmaak VMSW voorontwerp) hieraan zou kunnen voldoen. Met vriendelijke groeten,

Back to the forum

Reply

Subject
Re: Referentie 'minstens fase voorontwerp bereikt'
Body

// Antwoord NL // Om geldig te zijn, moet de referentie inderdaad een project betreffen dat, op de publicatiedatum van de aankondiging van deze opdracht, in de afgelopen 5 jaar is uitgevoerd. Hieronder vallen projecten die in de loop van de laatste 5 jaar het stadium van het voorontwerp, de stedenbouwkundige vergunning, het uitvoeringsdossier of de voorlopige oplevering hebben bereikt of waarvan de werf in uitvoering is (BB, punt A.3.3.Z, A). Wat we onder voorontwerp verstaan, komt overeen met de beschrijving in het punt "E.2 Beknopt voorontwerp" van het bijzonder bestek. // Réponse FR // Pour être valable, nous demandons en effet que la référence porte sur un projet exécuté au cours des 5 dernières années à la date de publication du présent avis de marché, à savoir un projet qui a atteint le stade de l’avant-projet, du permis d’urbanisme, du dossier d’exécution ou de la réception provisoire au cours des 5 dernières années, ou dont le chantier est en cours (CSC point A.3.3.2, A). Ce que nous entendons par avant-projet, correspond à la description donnée dans le point « E.2 Avant-projet sommaire » du cahier spéciale des charge.

.