Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Commissioning
Body

// Vraag NL // Zou het mogelijk zijn wat meer informatie te krijgen omtrent de "commissioning"opdracht? Is deze voor rekening van de architect? // Question FR // Serait-il possible d'avoir un peu plus d'information sur la mission de « commissioning »? Est-elle à prendre en charge par l'architecte?

Reply

Subject
Re: Commissioning
Body
// Antwoord NL // Alle informatie omtrent de "commissioning" is terug te vinden in punt "E.9 Interventie tijdens de waarborgtermijn van de technische installaties" van het bijzonder bestek. Er dient rekening gehouden te worden met deze opdracht van bij het ontwerp. Deze opdracht kan verzekerd worden door de architect, een studiebureau (met name het studiebureau speciale technieken) of een gespecialiseerde aannemer. Indien het het studiebureau speciale technieken is die deze opdracht op zich neemt en die handelt als onderaannemer van de kandidaat, dient deze opdracht hem toevertrouwd te worden voor de hele duur van het project + de 24 maanden na de voorlopige oplevering. // Réponse FR // Toutes les informations concernant le « commissioning » sont reprises dans le point « E.9 Intervention durant la période de garantie des installations techniques » du cahier spéciale de charge. Il y a lieu de tenir compte de cette mission dès la phase de conception. Cette mission peut être assuré par l'architecte, un bureau d'étude (notamment le bureau d'étude en techniques spéciales) ou une entreprise spécialisée. Si c'est le bureau d'étude en techniques spéciales qui la prend en charge et qui agit en tant que sous-traitant du candidat, cette mission lui est confiée sur toute la durée du projet + les 24 mois qui suivent la réception provisoire.

Back to the forum

.